Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Jacobikerk-gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Jacobikerk-gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd en gezin, gemeenteopbouw en toerusting.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. Naast de ouderling- kerkrentmeesters zijn er ook kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

De kerkenraad geeft richting en samenhang aan allerlei aspecten van het gemeentewerk: naast het bovengenoemde, valt onder meer te denken aan gemeenteopbouw, vorming en toerusting, zorg voor ouderen, zending en de invulling van de zondagse diensten. Een uitwerking hiervan vindt u in het beleidsplan Discipelschap in het hele leven 2010-2015.

Beleidsplan 2017-2022
In dit najaar stelt de kerkenraad het beleidsplan Samen geloven en leven in de verwachting van Zijn Toekomst voor de komende jaren vast. De begeleidende presentatie vindt u hier. Daarbij willen we de gemeente graag betrekken. Het moet een document worden dat ons helpt om als gemeenteleden onderling, en als kerk in de stad, uitdrukking te geven aan het navolgen van Jezus Christus. Op woensdag 27 september 2017 willen hierover met elkaar in gesprek. Ben jij en bent u erbij?

De kerkenraad van de Jacobikerk is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het Diaconaal-Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente in de stad Utrecht (www.pgu.nu), alsmede in de classis (op provinciaal niveau).