Bezoekgroep Jacobikerk
De (diaconale) bezoekersgroep Jacobikerk bestaat uit ongeveer 15 mensen die het contact onderhouden in de gemeente met o.a. ouderen, zieken en anderen die behoefte hebben aan persoonlijk contact om wat voor reden dan ook. Ons doel is zorg te dragen voor elkaar in moeilijke en blije dagen. Met veel mensen hebben we een continu contact, andere bezoeken we af en toe of naar behoefte.

Contactpersoon
Peter den Boer

Groothuisbezoek
Eenmaal per jaar vindt het groothuisbezoek plaats. Deze avonden worden gehouden op verschillende locaties, bij gemeenteleden thuis. Gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd een van de avonden in de eigen wijk bij te wonen. Op deze avond wordt een Bijbelstudie gehouden over een bepaald gedeelte of thema. Dit is een mooie gelegenheid om gemeenteleden te ontmoeten die in je eigen wijk wonen en je samen in een Bijbelgedeelte te verdiepen.

Dit seizoen zal dit gehouden worden tussen 2 en 14 februari 2015. Meer informatie over data en locaties volgt nog.

Contactpersoon groothuisbezoek
Barbara Lamain

Nieuwingekomenbezoek
Als gemeente van de Jacobikerk verwelkomen we de mensen die nieuw in de geografische wijk van de Jacobikerk zijn komen wonen en ingeschreven staan bij de PKN. Het gaat hier om welkomstbezoekjes aan zeer verschillende mensen. Velen van hen zijn zich er niet of nauwelijks van bewust dat ze ingeschreven staan als lid van de protestantse kerk. Anderen zijn meelevend of willen graag een keertje komen kijken.

Het nieuwingekomenenbezoek levert soms goede ontmoetingen op en biedt een goede mogelijkheid om een positief geluid vanuit de gemeente te laten horen. Als bezoekgroep gaan we vier keer per jaar op pad om al deze mensen namens de Jacobikerk welkom te heten in Utrecht. We verzamelen om 19.30 uur in de Jacobikerk waar we na een gebed om Gods hulp en een kop koffie vertrekken. Rond 21.30 uur zien we elkaar weer in de Jacobikerk en wisselen ervaringen uit. Mooi en boeiend werk op het randje van de kerk. Soms moeilijk, vaak hoopvol.

Contactpersoon nieuwingekomenbezoek
Annemarie Voorbij